لیست قیمت محصولات ال اس

کلید مینیاتوری ال اسبها
تک پل 1 آمپر تیپ c 835,000
تک پل 2 آمپر تیپ c 835,000
تک پل 4 آمپر تیپ c 835,000
تک پل 6 آمپر تیپ c 835,000
تک پل 10 آمپر تیپ b,c 835,000
تک پل 16 آمپر تیپ b,c 835,000
تک پل 20 آمپر تیپ c 835,000
تک پل 25 آمپر تیپ b,c 835,000
تک پل 32 آمپر تیپ b,c 835,000
تک پل 40 آمپر تیپ c 854,000
تک پل 50 آمپر تیپ c 854,000
تک پل 63 آمپر تیپ c 854,000
تک پل + نول 6 آمپر تیپ c 898,000
تک پل + نول 10 آمپر تیپ c 1,330,000
تک پل + نول 16 آمپر تیپ c 1,330,000
تک پل + نول 20 آمپر تیپ c 1,330,000
تک پل + نول 25 آمپر تیپ b,c 1,330,000
تک پل + نول 32 آمپر تیپ b,c 1,330,000
3 پل 4 آمپر تیپ c 2,520,000
3 پل 6 آمپر تیپ c 2,520,000
3 پل 10 آمپر تیپ b,c 2,520,000
3 پل 16 آمپر تیپ c 2,520,000
3 پل 20 آمپر تیپ c 2,520,000
3 پل 25 آمپر تیپ b,c 2,520,000
3 پل 32 آمپر تیپ c 2,520,000
3 پل 40 آمپر تیپ c 2,520,000
3 پل 50 آمپر تیپ c 2,560,000
3 پل 63 آمپر تیپ c 2,560,000
4 پل 6 آمپر تیپ c 3,160,000
4 پل 10 آمپر تیپ c 3,160,000
4 پل 16 آمپر تیپ c 3,160,000
4 پل 20 آمپر تیپ c 3,160,000
4 پل 25 آمپر تیپ c 3,160,000
4 پل 32 آمپر تیپ c 3,160,000
4 پل 40 آمپر تیپ c 3,160,000
4 پل 50 آمپر تیپ c 3,250,000
4 پل 63 آمپر تیپ c 3,250,000
کنتاکت کمکی ال اسبها
63-6 آمپر 2,300,000
کلید اتوماتیک ال اسبها
40 آمپر غیر قابل تنظیم 15,400,000
50 آمپر غیر قابل تنظیم 15,400,000
60 آمپر غیر قابل تنظیم 15,400,000
75 آمپر غیر قابل تنظیم 15,400,000
100 آمپر غیر قابل تنظیم 15,400,000
125 آمپر غیر قابل تنظیم 27,800,000
150 آمپر غیر قابل تنظیم 27,800,000
175 آمپر غیر قابل تنظیم 27,800,000
200 آمپر غیر قابل تنظیم 27,800,000
225 آمپر غیر قابل تنظیم 27,800,000
250 آمپر غیر قابل تنظیم 27,800,000
300 آمپر غیر قابل تنظیم 68,900,000
400 آمپر غیر قابل تنظیم 68,900,000
630 آمپر غیر قابل تنظیم 114,000,000
800 آمپر غیر قابل تنظیم 123,000,000
16 آمپر قابل تنظیم 26,700,000
20 آمپر قابل تنظیم 26,700,000
25 آمپر قابل تنظیم 26,700,000
32 آمپر قابل تنظیم 26,700,000
40 آمپر قابل تنظیم 26,700,000
50 آمپر قابل تنظیم 26,700,000
63 آمپر قابل تنظیم 26,700,000
80 آمپر قابل تنظیم 26,700,000
100 آمپر قابل تنظیم 26,700,000
125 آمپر قابل تنظیم 38,900,000
160 آمپر قابل تنظیم 38,900,000
200 آمپر قابل تنظیم 39,200,000
250 آمپر قابل تنظیم 39,200,000
400 آمپر قابل تنظیم 102,000,000
500 آمپر قابل تنظیم 127,000,000
630 آمپر قابل تنظیم 127,000,000
800 آمپر قابل تنظیم 151,000,000
کنتاکتور بویین acبها
6 آمپر 220 3,260,000
9 آمپر 220 3,730,000
12 آمپر 220 3,820,000
18 آمپر 220 5,130,000
22 آمپر 220 5,590,000
32 آمپر 220 8,090,000
40 آمپر 220 11,900,000
50 آمپر 220 19,600,000
65 آمپر 220 20,300,000
75 آمپر 220 21,400,000
85 آمپر 220 22,800,000
100 آمپر 220 30,000,000
130 آمپر 22034,800,000
130 آمپر 240-10038,400,000
150 آمپر 22043,100,000
150 آمپر 240-10056,900,000
185 آمپر 240-10056,900,000
225 آمپر 240-10066,700,000
265 آمپر 240-10075,300,000
330 آمپر 240-10085,700,000
400 آمپر 240-100124,000,000
500 آمپر 220175,000,000
630 آمپر 22023,400,000
800 آمپر 220250,000,000
کنتاکتور بویین dcبها
9 آمپر 110 5,950,000
12 آمپر 110 6,820,000
18 آمپر 110 8,690,000
22 آمپر 110 9,380,000
32 آمپر 110 11,000,000
40 آمپر 110 15,100,000
50 آمپر 110 22,800,000
65 آمپر 11031,700,000
75 آمپر 110 32,700,000
85 آمپر 110 33,700,000
بیمتال ال اس
بیمتال 9 تا 40 آمپربها
0/4 تا 0/63 5,340,000
0/63 تا 1 5,340,000
1 تا 1/6 5,340,000
1/6 تا 2/5 5,340,000
2/5 تا 4 5,340,000
4 تا 6 5,340,000
5 تا 8 5,340,000
6 تا 9 5,340,000
7 تا 10 5,340,000
9 تا 13 5,340,000
12 تا 18 5,340,000
16 تا 22 5,340,000
18 تا 25 5,340,000
22 تا 32 5,340,000
28 تا 40 5,340,000
بیمتال 50 تا 65 آمپربها
18 تا 25 8,640,000
24 تا 36 8,640,000
28 تا 40 8,640,000
34 تا 50 8,640,000
45 تا 65 8,640,000
بیمتال 75 تا 100 آمپربها
28 تا 40 12,400,000
34 تا 50 12,400,000
45 تا 65 12,400,000
63 تا 85 12,400,000
70 تا 95 12,400,000
80 تا 100 12,400,000
بیمتال 130 تا 150 آمپر
54 تا 75 24,500,000
63 تا 85 24,500,000
80 تا 105 24,500,000
95 تا 130 24,500,000
110 تا 150 24,500,000
بیمتال 185 تا 225 آمپربها
65 تا 100 29,600,000
85 تا 125 29,600,000
100 تا 160 29,600,000
120 تا 185 29,600,000
160 تا 240 29,600,000
بیمتال 265 تا 400 آمپربها
160 تا 240 49,000,000
200 تا 330 49,000,000
260 تا 400 49,000,000
بیمتال 400 تا 800 آمپربها
200 تا 300 93,400,000
520 تا 800 93,400,000
کلید حرارتی ال اسبها
0/63 تا 1 9,490,000
1 تا 1/6 9,490,000
1/6 تا 2/5 9,490,000
2/5 تا 4 9,490,000
4 تا 6 9,490,000
5 تا 8 9,490,000
6 تا 10 9,490,000
9 تا 13 9,490,000
11 تا 17 9,490,000
14 تا 22 9,490,000
18 تا 26 9,490,000
22 تا 32 9,490,000
28 تا 40 22,300,000
34 تا 50 22,300,000
45 تا 63 22,300,000
55 تا 75 42,300,000
70 تا 90 42,300,000
80 تا 100 42,300,000