لیست قیمت سیم و کابل مسین

لیست قیمت کابل آلومینیوم   
سایزبهای هر متر به ریال
2 * 1072,000
2 * 1697,200
3 * 25 + 16195,600
3 * 35 + 16234,000
3 * 50 + 25282,000
3 * 70 + 35378,000
3 * 95 + 50506,400
3 * 120 + 70648,000
3 * 150 + 70762,000
3 * 185 + 95
972,000
3 * 240 + 1201200000
4 * 16153600

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.