لیست قیمت سیم و کابل مسین

لیست قیمت کابل آلومینیوم
سایزبهای هر متر به ریال
2 * 10171,000
2 * 16241,000
3 * 25 + 16481,000
3 * 35 + 16603,000
3 * 50 + 25707,000
3 * 70 + 35955,000
3 * 95 + 501,260,000
3 * 120 + 701,640,000
3 * 150 + 701,960,000
3 * 185 + 95
2,430,000
3 * 240 + 1203,010,000
4 * 16368,000

دیدگاهتان را بنویسید